ReadyCheckGo

IgG,IgM Rapid Testing

ตรวจวัดระดับภูมิตอบสนอง,ภูมิต้านทาน
33

การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนอง
ชนิด IgG,IgM RAPID TESTING

การตรวจภูมิต้านทาน (Neutralization) ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) เพื่อทราบปริมาณของภูมิตอบสนองและความสามารถของภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Scroll to Top