ReadyCheckGo

Follow us on

ตรวจโควิด ATK ก่อนเข้างาน

Covid prevention and testing at events and weddings

การจัดงาน Event งานแต่งงาน หรืองานอื่น ๆ ที่มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก นอกจากจะต้องขออนุญาตเรื่องสถานที่และเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างเข้มงวดก็คือ การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการตรวจโควิดก่อนเข้างาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงาน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการทั่วไปในการจัดงาน ในยุค New Normal

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) เอาไว้ดังต่อไปนี้

แนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (Covid Free Environment)

เป็นการดูแลสถานที่จัดงาน แผนผัง และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย โดยมีมาตรการดังตอ่ไปนี้
 • 1. ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
 • ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ร่วมงานทุกคน และมีการบันทึกและตรวจสอบความเสี่ยงของผู้ร่วมงาน
 • ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสอย่างโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 • มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
 • งดกิจกรรมที่มีการสัมผัส รวมกลุ่ม หรือตะโกน 
 • จัดให้มีการชำระเงินแบบไร้สัมผัสในรูปแบบ e-Payment
 • จัดโซนจำหน่ายและรับประทานอาหารโดยเฉพาะ งดจัดอาหารแบบบริการตนเองหรือบุฟเฟต์ และจัดให้มีอุปกรณ์การรับประทานเฉพาะบุคคล 
 • แจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบถึงมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
 • 2. ด้านการรักษาระยะห่าง
 • กำหนดทางเข้าออกที่ชัดเจน และเพียงพอ 
 • เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
 • กำหนดจุดพักคอยระหว่างรอเข้างาน และเว้นระยะห่าง 1 เมตร 
 • เว้นระยะห่างระหว่างเวทีกับผู้ร่วมงานอย่างน้อย 5 เมตร 
 • จำกัดผู้เข้าร่วมงานต่อพื้นที่ อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน (นับเฉพาะพื้นที่เปล่า) 
 • กำหนดโซนที่นั่ง และกระจายผู้ร่วมงานไม่ให้แออัดเพียงจุดเดียว 
 • 3. ด้านการระบายอากาศ
 • ตรวจสอบระบบระบายอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน และทำความสะอาดทุก 3-6 เดือน

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดงาน และพนักงาน (Covid Free Personnel)

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ผู้จัดงานและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

 1. ต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีประวัติติดเชื้อและรักษาหายแล้วในช่วง 1-3 เดือน 
 2. คัดกรองความเสี่ยง และตรวจ ATK ทุก 7-14 วัน สำหรับพนักงานประจำสถานที่ และก่อนปฏิบัติงาน 72 ชั่วโมงสำหรับผู้จัดงาน 
 3. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 4. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง 
 5. จำกัดผู้ปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น งดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม งดรับประทานอาหารร่วมกัน 
 6. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมงาน (Covid Free Customer)

ผู้ร่วมงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

 1. ลงทะเบียนเข้า-ออกงาน
 2. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ พร้อมตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยง 
 3. ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และ/หรือมีผลตรวจ ATK หรือมีหลักฐานการติดเชื้อและรักษาหายแล้วในช่วง 1-3 เดือน 
 4. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ร่วมชมงาน 
 5. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย  1 เมตร
 6. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง
ตรวจโควิดในงาน Event

เพิ่มความปลอดภัยด้วยการตรวจ ATK ผู้ร่วมงาน

แม้ว่าฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มแล้ว แต่เราก็ไม่ควรประมาท เพราะเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์และอาจจะทำให้ติดเชื้อได้แม้ว่าจะฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้วก็ตาม ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องมีการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยด้วยการตรวจ ATK ให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน โดยทีมแพทย์พยาบาลมืออาชีพ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เพราะเราก็คงไม่อยากให้งานของเรากลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของโรคโควิด-19

การตรวจหาเชื้อโควิดที่เราเรียกว่าโดยย่อว่า การตรวจ ATK หรือ Antigen Test Kit คือชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้น ซึ่งหากว่าตรวจเจอเชื้อไวรัส ก็ควรจะตรวจ RT-PCR เพื่อเป็นการยืนยันผลอีกครั้ง โดยชุดตรวจ ATK สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

 1. แบบ Home Use เป็นแบบที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้
 2. แบบ Professional Use เป็นแบบที่ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ตรวจให้เท่านั้น

ขั้นตอนการตรวจ ATK

 1. เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อม วางไว้บนโต๊ะเตรียมเอาไว้ ล้างมือ และสวมถุงมือขณะทำการทดสอบ 
 2. เปิดซองก้าน SWAP โดยห้ามให้มือหรือของเหลวโดนบริเวณที่เป็นสำลี
 3. สอดก้านเข้าไปในโพรงจมูกและหมุนก้านข้างละ 5-10 รอบ 
 4. จุ่มด้านที่เป็นสำลีลงในหลอดน้ำยา หมุนก้าน และบีบน้ำจากก้าน SWAP 
 5. หยดน้ำยาลงในช่องของชุดตรวจ 2-3 หยด รอผล 15 นาที 
 6. อ่านผลตรวจ 
 • – หากมีขีดเดียวขึ้นที่ตัว C แสดงว่าผลเป็นลบ ไม่เจอเชื้อโควิด-19
 • – หากขึ้น 2 ขีดตรงตัว C และ T แสดงว่าผลเป็นบวก ให้ไปตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ซ้ำอีกครั้ง เพื่อยืนยันผล 
 • – หากว่าขึ้นขีดเดียวที่ตัว T หรือไม่ขึ้นแถบอะไรเลย ให้ตรวจซ้ำใหม่อีกครั้ง เพราะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการตรวจ

ทำไมต้องใช้ทีมแพทย์พยาบาลในการตรวจ ATK

ปัจจุบันมีการจำหน่ายชุดตรวจแบบ ATK แบบ Home Use เพื่อให้ประชาชนได้นำไปตรวจคัดกรองด้วยตนเองเบื้องต้น แต่สำหรับการตรวจโควิดก่อนเข้างาน ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งาน Event งานคอนเสิร์ต งานจัดแสดงสินค้า และงานอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองจำนวนมาก ควรดำเนินการโดยแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ โดยมีข้อดีดังต่อไปนี้

 • สามารถใช้ชุดตรวจคัดกรองแบบ Professional Use ที่มีก้านตรวจที่ยาวกว่า สามารถเก็บตัวอย่างเชื้อได้ดีกว่า 
 • ตรวจและคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางการแพทย์ ลดความคลาดเคลื่อนของผลตรวจ 
 • ลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตรวจคัดกรองโดยผู้ที่ขาดประสบการณ์ 
 • มีการดูแลและกำจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกต้องและปลอดภัย

ทำไมต้องใช้บริการของ Ready Check Go

สำหรับผู้จัดงาน Event งานแต่งงาน ที่ต้องการให้ทีมงานและผู้ร่วมงานตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงานเพื่อความปลอดภัย ควรมีการจ้างทีมงานมืออาชีพในการบริหารจัดการเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย
Ready Check Go เรามีทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งการตรวจ ATK ที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการการตรวจที่เป็นระบบ ลดปัญหาชื่อสลับ แจ้งผลผิดคน การจัดการคิวที่ไม่เป็นผล และการปล่อยให้ผู้ร่วมงานเข้างานโดยที่ยังไม่ทราบผลตรวจ
Ready Check Go ไม่ใช่แค่ตรวจ ATK แต่เรายังมีบริการครอบคลุมในเรื่องของการบริหารจัดการคิว จึงสะดวก รวดเร็ว หมดห่วงเรื่องความสับสนของลำดับคิว เพราะเรามีบัตรคิวให้ผู้ร่วมงานที่เข้ารับการตรวจ เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินการ มีการใช้สติกเกอร์ในการควบคุมการเข้า-ออก เพื่อแยกผู้ร่วมงานที่ตรวจคัดกรองแล้วออกจากผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจคัดกรอง ที่สำคัญเรามีทีมงานมืออาชีพที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 นอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจการตรวจโควิดก่อนเข้างานแต่งงาน งาน Event และงานอื่น ๆ เรามีแพ็กเกจให้เลือกตามความพึงพอใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 096-006-2533 หรือ Line: @readycheckgo
Scroll to Top