Follow us on

Programs

วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ

012page

Stress Test

Appointment

Programs

วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย

วิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ ล้วนมีบทบาทกับการทำงานในร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

Vitamin A, C, D and E

ตรวจระดับวิตามินเอ ซี ดี และ อี ในร่างกาย

Cobalamin

ตรวจความสมดุลของแร่ธาตุและเกลือแร่ต่างๆในร่างกาย

Gamma Tocopherol

ตรวจระดับวิตามินอีในร่างกาย

Alpha &Beta Carotene

ตรวจระดับแอลฟ่าและเบต้าแคโรทีนในร่างกาย

Lycopene

ตรวจระดับสารไลโคปีนในร่างกาย

Folate (Serum)

ตรวจความสมดุลของแร่ธาตุและเกลือแร่ต่างๆในร่างกาย

Atherosclerosis

ตรวจระดับโคเอนไซม์คิวเทนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของพลังงานในร่างกาย

Zinc, Ferritin and Magnesium

ตรวจความสมดุลของแร่ธาตุ และเกลือแร่ต่างๆในร่างกาย

Chromium, Copper and Selenium

ตรวจความสมดุลของแร่ธาตุและเกลือแร่ต่างๆในร่างกาย

Only at

24,000 บาท

Suitable for

Scroll to Top