ReadyCheckGo

32

Promotion and Package

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ
35.1

วิตามินบำบัด สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไมเยอร์
(IV Immune Myer)

36.1

วิตามินบำบัด สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
Hi C (IV Immune Hi C)

37.1

วิตามินบำบัด สูตรฟื้นฟูความงาม
(IV Beauty Refresh)

33

การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนอง
ชนิด IgG,IgM RAPID TESTING

การตรวจภูมิต้านทาน (Neutralization) ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) เพื่อทราบปริมาณของภูมิตอบสนองและความสามารถของภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Scroll to Top