ReadyCheckGo

banner covid for travel
ตรวจโควิดเชิงรุก - Ready Check Go

บริการตรวจโควิด COVID test for travel

Promotion and Package

ReadyCheckGo บริการตรวจ Covid for สำหรับเดินทางทั้งในและต่างประเทศ

 ตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR / Antigen Rapid Test พร้อมใบรับรองผลตรวจ สามารถใช้เดินทางได้ทั่วโลก

ตรวจที่คลินิกได้ทุกวัน วันจันทร์-อาทิตย์ 9.00-20.00 น.

ตรวจนอกสถานที่ถึงบ้านได้ทุกวัน วันจันทร์-อาทิตย์ 8.00-15.00 น.

uc?id=1zhzCX4W0ak4 Y4qA1BKANmB8B3MjzkKQ


ตรวจโควิดแบบ RT-PCR


RT-PCR


ตรวจโควิดแบบ Antigen


ART / ATK (Antigen Rapid Test/Antigen Test Kit)

covid test for travel

หมายเหตุ

  • การตรวจแบบมี QR Code และ ได้รับ ISO 15189 สามารถใช้กับการตรวจแบบได้รับผลภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น
  • สำหรับการเลือกประเภทการตรวจสำหรับเดินทางไปแต่ละประเทศ กรุณาสอบถามทางสายการบินหรือประเทศปลายทางของท่านเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

ตัวอย่างเอกสารสำหรับเดินทาง และเอกสารการรับรองห้องปฎิบัติการบางส่วน

Evidence of ISO Standard

81737

Sample of Japan Entry Certificate

Screenshot 2022 07 09 172105
icon Click Th
WhatsApp: +66811349474
Line: @readycheckgo

ข้อมูลการให้บริการตรวจโควิดเพิ่มเติม

Scroll to Top